LCCT E-Learning
Login :
Password :
 

Seach Engine By Ratthasit
iLCCT Quiz
Online TOEIC Tests
ส่งจดหมาย
สืบค้นห้องสมุด LCCT
 สนทนา
 กระดานข่าว
 ดาวน์โหลด
ขอเปิดวิชาเรียนออนไลน์

แบบสำรวจ
 ท่านคิดว่าE-Learning ให้ประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย

 
 
 
 
  ไอที การศึกษา กีฬา เกมส์ บันเทิง ภาพยนต์  

      รายวิชาสอนผ่านระบบ LCCT LMS
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 • OFF-01
 • คอมพิวเตอร์เสริม
  วิชาพื้นฐานสามัญ - พื้นฐานวิชาชีพ
   
 • 2001-2001-56
 • คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 • 2204-2101-56
 • องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
 • 2204-2106-56
 • โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
 • 3001-2001-57
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 • 3204-2005-57
 • การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์
 • CS301
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
  รายวิชาทั้งหมด>>>


     
   
     
  -->