LCCT E-Learning
Login :
Password :
 

Seach Engine By Ratthasit
iLCCT Quiz
Online TOEIC Tests
ส่งจดหมาย
สืบค้นห้องสมุด LCCT
 สนทนา
 กระดานข่าว
 ดาวน์โหลด
ขอเปิดวิชาเรียนออนไลน์

แบบสำรวจ
 ท่านคิดว่าE-Learning ให้ประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย

 
 
 
 
  ไอที การศึกษา กีฬา เกมส์ บันเทิง ภาพยนต์  

      รายวิชาสอนผ่านระบบ LCCT LMS
การบัญชี
 
 • 2001-0006
 • การเงินส่วนบุคคล
 • 2201-2104
 • บัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ
 • 2201-2106
 • บัญชีร่วมค้าและฝากขาย
 • 2201-2107
 • บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ
 • 3201-2002
 • การบัญชีชั้นกลาง 2
 • 3201-2004
 • การบัญชีต้นทุน 2
 • 3201-2007
 • การบัญชีภาษีอากร
 • 3201-2009
 • การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
 • 3201-2010
 • ระบบบัญชี
 • 3201-2012
 • วิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • 3201-2014
 • การสอบบัญชี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
 • 2201-2408
 • การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • 2201-2412
 • การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
 • 2201-2414
 • การสร้างเว็บเพจ
 • 2201-2418
 • เทคโนโลยีสำนักงาน ****
 • 3000-0201
 • โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • 3204-2007
 • หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • 3204-2009
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • 3204-2010
 • การสื่อการข้อมูลและเครือข่าย
 • 3204-2012
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 3204-2402
 • ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนนิเมชั่น
 • 3204-2405
 • การใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
 • 350142
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 350143
 • คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
  การตลาด
   
 • 3000-0101
 • การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลิต
 • 3202-2003
 • กลยุทธ์ทางการตลาด
 • 3202-2005
 • การส่งเสริมการขาย
 • 3202-2008
 • การตลาดเพื่อการส่งออก
 • 3202-2023
 • การสื่อสารทางการตลาด
  วิชาพื้นฐานสามัญ - พื้นฐานวิชาชีพ
   
 • 3000-1101
 • ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • 3000-1301
 • ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • 3000-1302
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • 3000-1423
 • วิทยาศาสตร์ 4
 • 3000-1601
 • ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
 • 3000-1609
 • จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ
 • 3200-1009
 • การภาษีอากร
 • V01458
 • คณิตศาสตร์ + ความมีเหตุผลและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • 3202-6001
 • โครงการ
 • 3204-6001
 • โครงการสำหรับภาคสมทบ
 • V00158
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1+อ่านเขียน คิด วิเคราะห์
 • V00258
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 • V00358
 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน + พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • V00458
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 + ความมีเหตุผล และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • V00558
 • วิถีธรรมวิถีไทย + เหตุการณ์ +สังคม + พลานามัย+อาชีพในประเทศไทย
 • V00658
 • ICT + คอมฯเพื่องานอาชีพ+การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • V00758
 • วัสดุก่อสร้าง (โยธา + สถาปัตย์)
 • V00858
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ + การขาย1+ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
 • V00958
 • บัญชีเบื้องต้น1
 • V01058
 • เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น + เขียนแบบเบื้องต้น
 • V01158
 • การเงินส่วนบุคคล
 • V01258
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • V01358
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น+ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • V01558
 • ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ + การอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์+ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
 • V01658
 • ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1+2
 • V01758
 • วิทยาศาสตร์
 • V01858
 • การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 • V01958
 • โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ + คอมพิวเตอร์กรฟิกส์(ตลาด)
 • V02058
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น(สารสนเทศ)
 • 030921151
 • เคมี 1
 • 030941101
 • คณิตศาสตร์ 1
 • 2000-1101-56
 • ภาษาไทยพื้นฐาน
 • 2000-1104-56
 • การพูดในงานอาชีพ
 • 2000-1201
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 • 2000-1201-56
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
 • 2000-1202-56
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 • 2000-1203-56
 • ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
 • 2000-1207-56
 • ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
 • 2000-1210-56
 • ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
 • 2000-1218-56
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการขาย
 • 2000-1219-56
 • ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี
 • 2000-1220
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
 • 2000-1224
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 2000-1235
 • ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
 • 2000-1245
 • การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
 • 2000-1251
 • ภาษาจีนพื้นฐาน 2
 • 2000-1301-56
 • วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 • 2000-1302-56
 • วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
 • 2000-1401-56
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • 2000-1404-56
 • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
 • 2000-1406-56
 • คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
 • 2000-1501-56
 • หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 • 2000-1503-56
 • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
 • 2000-1601-56
 • พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 • 2000-1607-56
 • เพศวิถีศึกษา
 • 2000-1612
 • เพศศึกษา
 • 2001-0007
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 • 2001-0008
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • 2001-1001-56
 • ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
 • 2001-1002-56
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • 2001-1003-56
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • 2001-1004-56
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 2001-2001-56
 • คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 • 2100-1001
 • เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 • 2100-1001-56
 • เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 • 2100-1002
 • วัสดุช่างอุตสาหกรรม
 • 2100-1002-56
 • วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
 • 2100-1003-56
 • งานฝึกฝีมือ 1
 • 2100-1004
 • งานฝึกฝืมือ
 • 2100-1005-56
 • งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 • 2100-1006-56
 • งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • 2100-1007-56
 • งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
 • 2100-1009-56
 • งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 • 2100-1301-56
 • เขียนแบบเบื้องต้น
 • 2100-1303-56
 • ศิลปะและภาพร่าง
 • 2101-2001-56
 • งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 • 2101-2002-56
 • งานเครื่องยนต์ดีเซล
 • 2101-2004-56
 • งานเครื่องล่างรถยนต์
 • 2101-2006-56
 • เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
 • 2101-2009-56
 • งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
 • 2101-2101-56
 • งานเครื่องยนต์เล็ก
 • 2101-2102-56
 • งานจักรยานยนต์
 • 2101-2105
 • งานปรับอากาศรถยนต์
 • 2101-2106-56
 • งานวัดละเอียดช่างยนต์
 • 2101-2113
 • คณิตศาสตร์ช่างยนต์
 • 2101-2214
 • การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2101-5001
 • โครงการ
 • 2101-9004-56
 • งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • 2101-9005-56
 • งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • 2102-2001-56
 • เขียนแบบเครื่องกล 1
 • 2102-2003-56
 • ทฤษฎีเครื่องมือกล
 • 2102-2004-56
 • วัดละเอียด
 • 2102-2007-56
 • กรรมวิธีการผลิต
 • 2102-2008-56
 • ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
 • 2102-2011-56
 • อบชุบโลหะ
 • 2102-2101-56
 • เขียนแบบเครื่องมือกล 2
 • 2102-2102-56
 • ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
 • 2102-2105
 • คณิตศาสตร์เครื่องกล
 • 2102-2107-56
 • หล่อโลหะ
 • 2102-2110
 • งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี
 • 2102-2110-56
 • ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
 • 2102-2111
 • งานอบชุบโลหะ
 • 2102-2114
 • กลศาสตร์เครื่องกล
 • 2102-5001
 • โครงการ
 • 2104-2001-56
 • เขียนแบบไฟฟ้า
 • 2104-2002-56
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 • 2104-2003-56
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • 2104-2004-56
 • เครื่องวัดไฟฟ้า
 • 2104-2005-56
 • การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
 • 2104-2006-56
 • เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 • 2104-2007-56
 • เครื่องทำความเย็น
 • 2104-2009-56
 • การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • 2104-2102-56
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 • 2104-2103-56
 • การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
 • 2104-2111
 • คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
 • 2104-2114
 • การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
 • 2104-2116
 • ดิจิตอลเบื้องต้น
 • 2104-2117
 • เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 ****
 • 2104-2214
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
 • 2104-2215
 • ไมโครโพรเซสเซอร์
 • 2104-2217
 • โทรศัพท์ ****
 • 2104-2226
 • ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 2104-2228
 • คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
 • 2104-5001
 • โครงการ
 • 2106-2304
 • การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
 • 2106-2305
 • การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ****
 • 2106-2309
 • การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1
 • 2106-2313
 • การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2
 • 2106-2317
 • ระบบสุขาภิบาลอาคาร
 • 2106-2319
 • การประมาณราคางานก่อสร้าง
 • 2106-2330
 • สถาปัตยกรรมไทย
 • 2106-2332
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
 • 2106-2333
 • การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
 • 2106-5001
 • โครงการ
 • 2108-1001-56
 • พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • 2108-1002-56
 • วัสดุก่อสร้าง 1
 • 2108-1003-56
 • พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร
 • 2108-1004-56
 • ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม
 • 2108-2001-56
 • การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
 • 2108-2002-56
 • การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
 • 2108-2004-56
 • การเขียนแบบก่อสร้าง 1
 • 2108-2005-56
 • การเขียนแบบก่อสร้าง 2
 • 2108-2006-56
 • การเขียนแบบก่อสร้าง 3
 • 2108-2008-56
 • ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
 • 2108-2009-56
 • การทำหุ่นจำลอง
 • 2108-2102-56
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
 • 2108-2104-56
 • การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
 • 2108-2107-56
 • วัสดุก่อสร้าง 2
 • 2108-2109-56
 • พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
 • 2108-2118-56
 • กลศาสตร์โครงสร้าง
 • 2200-1001-56
 • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 2200-1002-56
 • การบัญชีเบื้องต้น 1
 • 2200-1004-56
 • การขายเบื้องต้น 1
 • 2200-1006-56
 • พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
 • 2201-1001
 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • 2201-1016
 • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 2201-1017
 • กฏหมายพาณิชย์
 • 2201-2001-56
 • การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
 • 2201-2002-56
 • การบัญชีห้างหุ้นส่วน
 • 2201-2003-56
 • การบัญชีบริษัทจำกัด
 • 2201-2005-56
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
 • 2201-2101-56
 • การบัญชีระบบสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
 • 2201-2102-56
 • การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
 • 2201-2105-56
 • การบัญชีกิจการพิเศษ
 • 2201-2106-56
 • การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 • 2201-2107-56
 • การบัญชีตั๋วเงิน
 • 2201-2108-56
 • การบัญชีสินค้า
 • 2201-2110
 • การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
 • 2201-2204
 • การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
 • 2201-2205
 • การโฆษณา
 • 2201-2208
 • การส่งเสริมการขาย
 • 2201-2209
 • การประกันภัย
 • 2201-2210
 • ศิลปการขาย ****
 • 2201-2211
 • การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
 • 2201-2406
 • การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
 • 2201-2417
 • ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ****
 • 2201-2814
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย
 • 2201-2825
 • ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
 • 2201-2833
 • ภาษาจีน 3
 • 2201-2834
 • ภาษาจีน 4
 • 2201-5001
 • โครงการ (160 ชั่วโมง)
 • 2202-2004-56
 • การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
 • 2202-2005-56
 • การโฆษณา
 • 2202-2006-56
 • การส่งเสริมการขาย
 • 2202-2007-56
 • การจัดแสดงสินค้า
 • 2202-2008-56
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 • 2202-2101-56
 • การจัดซื้อเบื้องต้น
 • 2202-2102-56
 • การขายตรง
 • 2202-2103-56
 • การค้าปลีกและการค้าส่ง
 • 2202-2104-56
 • การบรรจุภัณฑ์
 • 2202-2107-56
 • การประกันภัย
 • 2204-2002-56
 • ระบบปฏิบีติการเบื้องต้น
 • 2204-2003-56
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 2204-2004-56
 • คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • 2204-2005-56
 • คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 • 2204-2006-56
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 2204-2008-56
 • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
 • 2204-2103-56
 • โปรแกรมตารางคำนวณ
 • 2204-2106-56
 • โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
 • 2204-2108-56
 • โปรแกรมประมวลผลคำ
 • 2204-2109-56
 • โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 • 2204-2112-56
 • กฏหมายคอมพิวเตอร์
 • 2212-2118-56
 • ภาษาจีน 1
 • 2212-2119-56
 • ภาษาจีน 2
 • 2212-2120-56
 • ภาษจีน 3
 • 2212-2121-56
 • ภาษาจีน 4
 • 3000-1101-57
 • ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 • 3000-1201-57
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 • 3000-1208-57
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 • 3000-1221
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 • 3000-1226
 • ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
 • 3000-1235
 • ภาษาอังกฤษสมัครงาน
 • 3000-1236
 • ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
 • 3000-1237
 • ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3000-1301-57
 • วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 • 3000-1302-57
 • วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 • 3000-1305-57
 • วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
 • 3000-1403-57
 • คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 • 3000-1406-57
 • แคลูลัสพื้นฐาน
 • 3000-1425
 • วิทยาศาสตร์ 6
 • 3000-1427
 • วิทยาศาสตร์ 8
 • 3000-1503-57
 • มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 3000-1524
 • สถิติ
 • 3000-1525
 • แคลคูลัส 1
 • 3000-1526
 • แคลคูลัส 1
 • 3000-1601-57
 • การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 • 3001-1001-57
 • การบริหารคุณภาพในองค์การ
 • 3001-2001-57
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 • 3100-0001-57
 • งานเทคนิคพื้นฐาน
 • 3100-0002-57
 • เขียนแบบเทคนิค
 • 3100-0003-57
 • งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 3100-0004-57
 • วัสดุช่าง
 • 3100-0005
 • งานวัดละเอียด
 • 3100-0005-57
 • งานวัดละเอียด
 • 3100-0006-57
 • งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
 • 3100-0007-57
 • งานเชื่อมและโลหะแผ่น
 • 3100-0008-57
 • งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 3100-0009-57
 • งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 • 3100-0101-57
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • 3100-0103
 • กลศาสตร์ของไหล
 • 3100-0105-57
 • ความแข็งแรงของวัสดุ
 • 3100-0106
 • นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 • 3100-0107
 • นิวแมติกและไฮดรอสิกส์
 • 3100-0108
 • นิวส์แมติกส์และไฮดรอลิกส์
 • 3100-0109-57
 • เทอร์โมไดนามิกส์
 • 3100-0111
 • เทอร์โมไดนามิกส์
 • 3100-0115
 • กรรมวิธีการผลิต
 • 3100-0116
 • วัสดุอุตสาหกรรม
 • 3100-0117
 • มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
 • 3100-0118
 • การออกแบบเครื่องจักรกล
 • 3100-0125-57
 • การจัดการความปลอดภัย
 • 3100-0154
 • การศึกษางาน
 • 3101-0001-57
 • งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
 • 3101-0002-57
 • งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
 • 3101-0003-57
 • งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์
 • 3101-2001
 • เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
 • 3101-2001-57
 • งานส่งถ่ายกำลัง
 • 3101-2002
 • เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 • 3101-2003
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • 3101-2004
 • งานซ่อมเครื่องยนต์
 • 3101-2005
 • งานทดลองเครื่องกล
 • 3101-2005-57
 • งานทดลองเครื่องกล
 • 3101-2007
 • งานส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์
 • 3101-2008
 • ทฤษฎีไฟฟ้ายานยนต์
 • 3101-2101
 • เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 • 3101-2101-57
 • งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 • 3101-2102
 • งานปรับแต่งเครื่องยนต์
 • 3101-2102-57
 • งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 • 3101-2103
 • งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด
 • 3101-2104
 • งานปรับอากาศยานยนต์
 • 3101-2105
 • งานเครื่องมือกลช่างยนต์
 • 3101-2106
 • งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
 • 3101-2107
 • เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 • 3101-2109
 • งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
 • 3101-6001
 • โครงการ
 • 310111
 • งานวัดละเอียด
 • 310151
 • คณิตศาสตร์ช่างเบื้องต้น
 • 310152
 • ทฤษฎีงานโลหะ
 • 310153
 • วัสดุช่าง
 • 310154
 • นิวแมติกส์
 • 3102-2001
 • งานกระบวนการเครื่องมือกล
 • 3102-2001-57
 • เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
 • 3102-2002
 • โปรแกรมซีเอ็นซี
 • 3102-2002-57
 • เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 3102-2003
 • งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี
 • 3102-2003-57
 • โปรแกรมซีเอ็นซี
 • 3102-2004
 • เทคโนโลยีแคดแคม
 • 3102-2004-57
 • เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
 • 3102-2102-57
 • เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
 • 3102-2104
 • งานเครื่องมือกล 3
 • 3102-2105
 • งานเครื่องกล 4
 • 3102-2111
 • การประมาณราคา
 • 3102-2113
 • ระบบการผลิตอัติโนมัติ
 • 3102-2114
 • งานอบชุบโลหะ
 • 3102-2202
 • งานสร้างอุปกรณ์จับเจาะ
 • 3102-2401
 • อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • 3102-2406
 • งานซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
 • 3102-6001
 • โครงการ
 • 3104-0001-57
 • การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
 • 3104-0002-57
 • เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
 • 3104-0003-57
 • เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
 • 3104-1001-57
 • วงจรไฟฟ้า
 • 3104-1002-57
 • เครื่องวัดไฟฟ้า
 • 3104-1003-57
 • ดิจิตอลประยุกต์
 • 3104-2002-57
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า
 • 3104-2003-57
 • เครื่องกลไฟฟ้า 1
 • 3104-2004
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
 • 3104-2004-57
 • การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
 • 3104-2005
 • การส่งและจ่ายไฟฟ้า
 • 3104-2006
 • เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
 • 3104-2007-57
 • เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
 • 3104-2008
 • คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
 • 3104-2009
 • คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
 • 3104-2106
 • สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 3104-2202
 • การส่องสว่าง
 • 3104-2202-57
 • การประมาณการระบบไฟฟ้า
 • 3104-2203
 • การประมาณการระบบไฟฟ้า
 • 3104-2205
 • การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
 • 311131
 • เขียนแบบเครื่องกล 1
 • 311132
 • เขียนแบบเครื่องกล 2
 • 311133
 • เขียนแบบเครื่องกล 3
 • 311134
 • เขียนแบบเครื่องกล 4
 • 311135
 • เขียนแบบเครื่องกล 5
 • 311136
 • เขียนแบบเครื่องกล 6
 • 311137
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
 • 312111
 • ปฏิบัติงานฝึกฝีมือโลหะ 1
 • 312112
 • ปฎิบัติงานฝึกฝึมือโลหะ 2
 • 312113
 • ปฏิบัติงานโลหะเบื้องต้น
 • 313111
 • ปฏิบัติงานเครื่องกล 1
 • 313112
 • ปฏิบัติงานเครื่องกล 2
 • 313151
 • ทฤษฎีเครื่องกลและการคำนวณ
 • 3200-0001-57
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
 • 3200-0002-57
 • หลักการขาย
 • 3200-0003-57
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • 3200-0005-57
 • การบัญชีห้างหุ้นส่วน
 • 3200-0006-57
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
 • 3200-0010-57
 • คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 • 3200-0011-57
 • คอมพิวเตอร์สารสนเทศในงานธุรกิจ
 • 3200-1001-57
 • หลักเศรษฐศาสตร์
 • 3200-1002
 • กฏหมายธุรกิจ
 • 3200-1002-57
 • หลักการจัดการ
 • 3200-1003-57
 • หลักการตลาด
 • 3201-2001-57
 • การบัญชีชั้นกลาง 1
 • 3201-2005-57
 • การบัญชีชั้นสูง 1
 • 3201-2006
 • การบัญชีชั้นสูง 2
 • 3201-2011
 • โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
 • 3201-2013
 • สัมมนาเชิงปฎิบัติการวิชาชีพ
 • 3201-6001
 • โครงการ
 • 3202-2001-57
 • การจัดการขาย
 • 3202-2002-57
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • 3202-2003-57
 • นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
 • 3202-2004
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางตลาด
 • 3202-2004-57
 • การสื่อสารการตลาด
 • 3204-2001-57
 • การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
 • 3204-2004-57
 • ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • 3204-2102-57
 • เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
 • 3204-2403
 • การใช้โปรแกรมสื่อประะสม
 • 3204-2406
 • การใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
 • 321111
 • ปฏิบัติงานระบบขับเคลื่อนและรองรับรถยนต์
 • 321112
 • ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
 • 321151
 • ทฤษฎีช่างยนต์และการคำนวณ
 • 3212-2201
 • ภาษาจีน 1
 • 3212-2202
 • ภาษาจีน 2
 • 3212-2203
 • ภาษาจีน 3
 • 3212-2204
 • ภาษาจีน 4
 • 331111
 • ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส
 • 331112
 • ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1
 • 331113
 • ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 2
 • 331114
 • ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 3
 • 331115
 • ปฏิบัติงานโลหะแผ่น
 • 331116
 • ปฏิบัติงานท่อ
 • 331151
 • ทฤษฎีเชื่อมโลหะและการคำนวณ
 • 340151
 • วัสดุไฟฟ้าและการคำนวณ
 • 340152
 • เครื่องมือวัดไฟฟ้า
 • 341111
 • ปฏิบัติงานเดินสายภายในอาคาร
 • 341113
 • ปฏิบัติงานกลไกควบคุมมอเตอร์
 • 341121
 • ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 • 341122
 • ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • 341123
 • ปฏิบัติวงจรเครื่องจักรไฟฟ้า
 • 341124
 • ปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า
 • 341131
 • เขียนแบบไฟฟ้า 1
 • 341132
 • เขียนแบบไฟฟ้า 2
 • 341151
 • วงจรไฟฟ้า 1
 • 341152
 • วงจรไฟฟ้า 2
 • 341154
 • เครื่องจักรไฟฟ้า 2
 • 341161
 • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • 343156
 • วิทยาการก้าวหน้า-อิเล็กทรอนิกส์
 • 343157
 • หุ่นยนต์เบื้องต้น
 • 343158
 • การจำลองการทำงานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยคอมพิวเตอร์
 • 350131
 • อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • 350151
 • วงจรดิจิตอล 1
 • 350152
 • วงจรดิจิตอล 2
 • 353111
 • ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
 • 353113
 • ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
 • 353122
 • ปฏิบัติวงจรดิจิตอล
 • 353131
 • เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 353152
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
 • 353153
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
 • 353155
 • เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • 353156
 • ไมโครโปรเซสเซอร์
 • 362202
 • ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้ 1
 • 362203
 • ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้ 2
 • 362250
 • เครื่องจักรกลงานไม้
 • 362304
 • ปฏิบัติงานไม้ 1
 • 362305
 • ปฏิบัติงานไม้ 2
 • 370133
 • เขียนแบบโยธา 3
 • 370134
 • เขียนแบบโยธา 4
 • 370135
 • เขียนแบบงานก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 370136
 • ออกแบบสถาปัตย์เบื้องต้น
 • 370159
 • การประมาณราคา
 • 371112
 • ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2
 • 371113
 • ปฏิบัติงานก่อสร้าง 3
 • 371115
 • ปฏิบัติงานท่อและระบบสุขาภิบาล
 • 371121
 • ปฏิบัติงานสำรวจ
 • 371152
 • เทคนิคก่อสร้าง 2
 • 371153
 • เทคโนโลยีคอนกรีต
 • 371154
 • ระบบงานสุขาภิบาล
 • 371155
 • โครงสร้างเบื้องต้น
 • 371156
 • สำรวจ
 • 371157
 • กฎหมายก่อสร้าง
 • 371158
 • อุปกรณ์อาคาร
 • 3900-0001-57
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
 • 3900-0005-57
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
 • 3900-0009-57
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 3900-0010-57
 • งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
 • 3900-0015-57
 • การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส
 • 3901-1001-57
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
 • 3901-1002-57
 • การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
 • 3901-1003-57
 • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
 • 3901-2001-57
 • โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 • 3901-2002-57
 • การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
 • 3901-2005
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บ
 • 3901-2005-57
 • การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา
 • 3901-2006-57
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • 3901-2009
 • การโปรแกรมเว็บ 1
 • 3901-2010
 • การโปรแกรมเว็บ 2
 • 3901-2105
 • การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
 • 3901-2106
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • 3901-2107
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
 • 3901-2112
 • โปรแกรมด็อตเน๊ตทางเซิฟเวอร์
 • 3901-2114
 • การใช้งานบริการเว็ป
 • 3901-2116
 • โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 • 3901-2118
 • การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3901-6001
 • โครงการ
 • 392131
 • ฟิสิกส์ 1
 • 392132
 • ฟิสิกส์ 2
 • 392133
 • ฟิสิกส์ 3
 • 392134
 • ฟิสิกส์ 4
 • 392135
 • ฟิสิกส์ 5
 • 392136
 • ฟิสิกส์ 6
 • 392152
 • เคมี 2
 • 392153
 • เคมี 3
 • 392154
 • เคมี 4
 • 392155
 • เคมี 5
 • 392156
 • เคมี 6
 • 393141
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • 393142
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • 393143
 • ภาษาอังกฤษ 3
 • 393144
 • ภาษาอังกฤษ 4
 • 393145
 • ภาษาอังกฤษ 5
 • 393146
 • ภาษาอังกฤษ 6
 • 393161
 • ภาษาไทย 1
 • 393162
 • ภาษาไทย 2
 • 393163
 • ภาษาไทย 3
 • 394172
 • คณิตศาสตร์ 2
 • 394173
 • คณิตศาสตร์ 3
 • 394174
 • คณิตศาสตร์ 4
 • 394175
 • คณิตศาสตร์ 5
 • 394176
 • คณิตศาสตร์ 6
 • 395181
 • สังคม 1
 • 395182
 • สังคม 2
 • 395183
 • สังคม 3
 • 396121
 • พลศึกษา
 • มพ1004
 • เตรียมโครงการ
 • CC301
 • ภาษาจีน 1
 • CS101
 • การใช้โปรแกรม Micrsoft Word เบื้องต้น
 • CS201
 • การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • MP1004
 • เตรียมโครงการ
 • SC201
 • ภาษาจีน 1
 • คส101
 • คส102
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง
 • คส201
 • การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • คส202
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
 • คส301
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
  รายวิชาทั้งหมด>>>


     
   
     
  -->